Website Banner
     
 
     แนวคำพิพากษาศาลฎีกา
 
     
 
 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  พรบ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาเด็ด
 
     
 
     คำพิพากษาศาลฎีกาอื่นๆ
 
     
 
 
เรื่องมอบอำนาจ
 
โจทก์ขาดนัดพิจารณา
 
ฟ้องเคลือบคลุม
 
ฟ้องซ้อน
 
ฟ้องซ้ำ
  อายุความสัญญาเงินกู้
 
     
 
     หมวดหมู่ที่น่าสนใจ
 
     
 
แบบฟอร์มศาล
ประกาศต่างๆ 
  สัญญาต่างๆ
  New Update
 
     
 
     ติดต่อราชการศาล
 
     
 
  ศาลแรงงานกลาง
  ศาลแรงงานภาค ๒
  ศาลยุติธรรม
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  กระทรวงยุติธรรม
  คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมบังคับคดี
  สภาทนายความ
 
     
 
     หน่วยงานราชการสำคัญ
 
     
 
  กระทรวงแรงงาน
  กรมการจัดหางาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมสรรพากร
  กรมบัญชีกลาง
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
 
     
 
 
:: WEB  COUNTERS ::
 
 
 
     
     
     
 
    กฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็กประกาศใช้แล้ว
 
     
    
กฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็กประกาศใช้แล้ว
โทษหนักจำคุก ๑ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.๒๕๕๘ ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งได้ประกาศการใช้เป็นกฎหมาย ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับภายใน ๙๐ วันนับจากวันประกาศ คือเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายนี้ ได้กำหนดบทลงโทษเป็นการเฉพาะกับผู้ที่กระทำผิดในลักษณะมีไว้ ส่งต่อและเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 กฎหมายฉบับนี้ มีที่มาจากเหตุผลว่าปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้ถูกกำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและต้องมีการออกกฎหมายมารองรับโดยมีการร่างบทบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗/๑ และ ๒๘๗/๒ ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดว่า ผู้ใด มีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยความหมายของสื่อลามกนั้น ได้ให้นิยามไว้ใน มาตรา ๑ (๑๗) บัญญัติว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่าวัตถุ หรือสิ่งแสดง ให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยรูปเรื่องหรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพ หรือในรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันและให้หมายความ รวมถึงวัตถุต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงผลหรือเข้าใจได้
ดังนั้นคนที่มีสื่อลามากอนาจารโดยครอบครอง ไมว่าจะรับมาทางไลน์จากเพื่อน เมื่อเปิดดูแล้วมีเจตนาแสวงหาเพื่อประโยชน์ในทางเพศของตนก็ถือว่ามีเจตนาพิเศษ ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้มีการละเมิดทางเพศต่อเด็ก การมีคลิป มีภาพ เสียงเหล่านี้ก่อให้เกิดการละเมิดทางเพศต่อเด็ก สำหรับผู้ที่ส่งต่อสื่อลามกอนาจาร เลขาธิการฯ เนติบัณฑิตยสภา กล่าวว่า กฎหมายระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๒๘๗/๑
ส่วนผู้ที่ทำไปเพื่อประสงค์แห่งการค้า ก็จะผิดตาม มาตรา ๒๘๗/๒ ซึ่งไมว่าจะแจกจ่าย อวดอ้างแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าในราชอาณาจักร พาไปหรือทำให้แพร่หลาย หรือประกอบการค้า หรือเพื่อจะช่วยทำให้แพร่หลาย จะมีโทษจำคุก ๓ - ๑๐ ปี ปรับ ๖๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ มีอัตราโทษสูง ดังนั้น ใครได้รับภาพในทำนองดังกล่าว แล้วเปิดดูแล้วเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ ก็มีความผิด หรือถ้าดูแล้วส่งต่อก็มีความผิดรับโทษหนักเช่นกัน ตามความหมายการครอบครองที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗/๑ ซึ่งแม้มีไว้ในเครื่องโทรศัพท์แล้วเก็บไว้ดู ก็ถือว่ามีเจตนาพิเศษทั้งสิ้น จึงขอเตือนไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับภาพสื่อลามกอนาจารเด็ก ดูแล้วส่งต่อจ่ายแจกก็ผิด ซึ่งกฎหมายได้ประกาศใช้แล้ว
ขณะที่นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ขณะเดียวกันผู้เสียหายในความผิดนี้ คือเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี กฎหมายนี้ถือเป็นหลักการสากล ที่ให้การคุ้มครองเด็ก จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นใครก็ตามที่มีสื่อลามกอนาจารเด็กในครอบครอง ก็มีความผิดโดยไม่จำเป็นต้องมีเด็ก หรือใครคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่เปรียบเหมือนมียาเสพติดไว้ในครอบครองเลยแค่มีก็ผิดแล้ว
 
     

Current Pageid = 182